Chuyển khoản/ Payment

Cho khách hàng tại đất mẹ Việt Nam

VP Bank 

Số tài khoản: 138 250 369 

Tên chủ tài khoản: DUONG VAN THUYEN

Nội dung: Tên khách hàng

For international clients

PayPal

Email: ichiro.duong@gmail.com

Name: Duong Van Thuyen

Inform me when you completed the transfer.