MENTORING PROGRAM

FOR FRESH STUDENTS
(Cho sinh viên trẻ)

Cùng anh thiết kế một thời sinh mà khi nhìn lại em sẽ cảm thấy tự hào, tâm đắc.

FOR FRESH MANAGERS
(Cho quản lý cấp trung mới)

Đảm nhận vị trí lãnh đạo với một tâm thế vững vàng, kiến thức, nhận thức đầy đủ.