COACHING PROGRAM

FIND YOUR PURPOSE!
(Khai vấn mục đích sống)

Hình dung rõ về cuộc sống bạn mong muốn, hệ giá trị cá nhân, năng lực cốt lõi và con đường sự nghiệp.

I'M YOUR COMPANION
(Khai vấn theo yêu cầu)

Có một người coach đồng hành với bạn trong những giai đoạn cuộc sống để bạn không còn cảm thấy đơn độc!